Cluster Financiën

De planning en controlcyclus blijven wij permanent verbeteren en innoveren. De implementatie van Lias, onze nieuwe begrotingstool, is in dat opzicht een heuse aanwinst. We zijn daarmee klaar voor de toekomst en op dat vlak weer een state-of-the-art organisatie. Het jaar 2019 staat in het teken van een verdere doorontwikkeling. De bijbehorende begrotingsprocessen gaan we verder digitaliseren. Dit in de veronderstelling dat we dan nog beter in staat zijn bestuur en management te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

1. Nieuwe bestuursperiode

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. De voorbereidingen daarop, de coalitieonderhandelingen en de uitwerking van een coalitieakkoord naar een college uitvoeringsprogramma zullen naar verwachting een forse bijdrage vragen van het cluster Financiën.


2. (Op)volgen van landelijke ontwikkelingen

Op diverse aandachtsgebieden binnen de financiële portefeuille zijn in 2019 actualiteiten te verwachten waarop we willen inspelen. Deze zullen naar verwachting in 2019 inzet van het cluster Financiën vergen.


3. Innovatie

Het cluster Financiën zet in op een verdere digitaliseringsslag, met name op het gebied van Planning en Control (LIAS fase 2) en Risicomanagement (oriëntatie RM-tool).

4. Financiële kaderstelling

In 2018 is onderzoek is een quickscan financiële kaders uitgevoerd door een externe partij. Op basis daarvan stellen we een plan van aanpak op voor de opvolging van de aanbevelingen.


5. Aanbesteding accountant

Onder verantwoordelijkheid van de Griffie en met hulp van het cluster inkoop zal in 2019 gestart worden met de Europese aanbesteding van de accountant.