Cluster HRM

Naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is 2019 een innovatief jaar waarin we gedegen voorbereidingen treffen voor het omzetten van ambtelijke aanstellingen naar arbeidsovereenkomsten op basis van burgerlijkrecht. Wij hebben het proces zo ingericht dat per 1 januari 2020 elke provinciale medewerker een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft. Naar verwachting komen er in 2019 nieuwe cao-afspraken en starten de voorbereidingen voor de overgang naar een nieuw interprovinciaal generiek functiegebouw. Wij vertalen en implementeren de cao-afspraken in onze organisatie.

1. Bewustwording en borging integriteitsbeleid

Op basis van het beleidsplan Integriteit zijn activiteiten benoemd die een plaats hebben gekregen in de activiteitenkalender Integriteitsbeleid. Het eindresultaat is dat in december 2019 alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd.


2. Wnra

In 2019 lopende voorbereidingen op de overgang per 1 januari 2020 van een ambtelijke aanstelling naar een arbeidsovereenkomst volgens het burgerlijk recht.


3. Verduurzaming dienstreizen en woon-werkverkeer

Minder uitstoot van CO2 in het woon-werkverkeer en dienstreizen van provinciale medewerkers.


4. CAO 2019 (functiegebouw, toelagen)

Uitvoering geven aan cao-afspraken. Planning is afhankelijk van besluitvorming in IPO, nader in te vullen in 2019.


5. Projecten personeelsdossiers en Performancemanagement

Het overzetten van de personeelsdossiers van eDocs naar Youforce en de doorontwikkeling van het goede gesprek binnen Selfservice.

6. Verkiezingen

De griffie en BDO ondersteunen in het proces van de aanstelling van de statenleden en gedeputeerden.


7. Arbeidsmarktcommunicatie

Met een aantrekkende arbeidsmarkt is het van belang meer aan de voorkant in te zetten op een krachtige arbeidsmarktcommunicatie. Ook in IPO verband staat dit onderwerp op de agenda (AAC middelen).


8. Interne mobiliteit

Een organisatiebrede visie op het werken met tijdelijke opdrachten en een gedragen aanpak voor het stimuleren van interne mobiliteit.


9. Aanbesteding eigen risicodragerschap WGA

Het eigen risicodragerschap voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is op dit moment bij een partij belegd. Omdat dit contract niet meer verlenging in aanmerking komt is een nieuwe aanbesteding nodig.


10. Bedrijfsarts aanbesteding nieuw contract

In 2019 besteden we opnieuw de diensten van de bedrijfsarts, gevolgd door het afsluiten van een nieuw contract met een bedrijfsarts.